Quyền riêng tư

Trường Đại học Shikoku và trường Cao đẳng Shikoku tuân theo Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân, trường đã ban hành quy định của trường Đại học Shikoku căn cứ theo Đạo luật và cố gắng bảo vệ cũng như sử dụng tất cả thông tin cá nhân theo các chính sách sau đây.

1.Thu thập và bảo vệ thông tin cá nhân

  • Sử dụng những phương tiện thích hợp và công bằng để thu thập thông tin cá nhân.
  • Khi yêu cầu thông tin cá nhân, cá nhân đưa ra yêu cầu sẽ chỉ rõ mục đích sử dụng thông tin.
  • Thông tin cá nhân nằm ngoài phạm vi mục đích thông tin đó được thu thập sẽ không được cung cấp

2. Sử dụng thông tin cá nhân

  • Thông tin cá nhân sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích ban đầu.
  • Thông tin cá nhân sẽ không được cung cấp cho bên thứ 3 mà không có sự đồng ý của cá nhân, trừ trường hợp pháp luật yêu cầu.

3.Quản lý thông tin cá nhân

  • Trường đại học Shikoku sẽ cố gắng thực hiện tất cả biện pháp cần thiết để tránh sự rò rỉ và mất mát bất kỳ thông tin cá nhân nào, cũng như đảm bảo tất cả thông tin cá nhân được quản lý một cách an toàn

4.Tiết lộ thông tin cá nhân

  • Thông tin cá nhân sẽ không được tiết lộ để đáp ứng yêu cầu của bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước của cá nhân, trừ trường hợp pháp luật yêu cầu.
  • Khi một cá nhân yêu cầu tiết lộ hoặc sửa đổi thông tin của họ, hoặc thông tin đó không còn được sử dụng, trường Đại học Shikoku sẽ có những xử lý thích hợp căn cứ theo quy định của trường.

5.Tiêu hủy thông tin cá nhân

  • Thông tin cá nhân không còn cần thiết sẽ bị tiêu hủy bằng những biện pháp thích hợp và an toàn.

6.Liên hệ

Mọi câu hỏi hay yêu cầu liên quan đến thông tin ở trang này hãy liên hệ đến địa chỉ dưới đây

Phòng Truyền thông, trường Đại học Shikoku
123-1 Ebisuno, Furukawa, Ojin-cho, Tokushima-shi 771-1192
SĐT:088-665-9906  Fax:088-665-9907

Đầu trang